Algemene voorwaarden

“Duidelijkheid vooraf is een goede basis voor bespreekbaarheid.”

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling en transactie tussen La Dame Nails en de cliënt waarop La Dame Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Persoonsgegevens & privacy
La Dame Nails vraagt de cliënt bij de eerste behandeling om alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.
Naam, telefoonnummer en e-mail adres, dat is de informatie die La Dame Nails altijd nodig heeft en op de klantenkaart noteert. Met al uw gegevens gaan wij vertrouwelijk om, conform de Europese wetgeving AVG. Klanten kunnen altijd om inzage vragen voor wat betreft de eigen klantenkaart. Alle klantenkaarten worden in een afgesloten lade bewaard. Indien u 6 maanden geen behandeling heeft gehad bij la Dame Nails worden de gegevens veilig gearchiveerd. Als u een jaar niet bent geweest dan beschouwen wij u niet langer als klant. Uw gegevens worden dan veilig vernietigd.
La Dame Nails zal nooit gegevens van de klant ter inzage geven of doorverkopen aan andere organisaties zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant.

Behoorlijk gedrag
De cliënt en de salonhouder behoren zich in de salon te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen en waarden.
Wat mag de klant van La Dame Nails verwachten?
Alle behandelingen, inclusief het herstellen van nagels, gebeurt uitsluitend op afspraak. La Dame Nails voert de behandelingen naar beste inzicht en vermogen uit en handelt overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Voor het plaatsen van kunstnagels hanteert La Dame Nails een minimumleeftijd van 16 jaar. Voor Shellac/Gellak hanteert La Dame Nails een minimumleeftijd van 14 jaar.
De salon is in verband met veiligheid en de aanwezigheid van chemicaliën niet toegestaan voor kinderen of dieren. Roken en/of eten is in de salon niet toegestaan.

Afspraken
De cliënt dient verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande telefonisch aan de afspraak aan La Dame Nails melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag La Dame Nails het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de nagelsalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien de cliënt meer dan 10 minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag La Dame Nails de afspraak verplaatsen.
La Dame Nails moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. 
Betaling

Alle behandelingen  en transacties zijn uitsluitend op afspraak en tegen contante of PIN betaling ter plaatse, direct na de behandeling of transactie. La Dame Nails vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar en inclusief BTW in de salon. Prijswijzigingen worden minimaal 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar vermeld in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. 
Garantie
La Dame Nails geeft de cliënt één week (7 dagen) garantie op de behandeling van kunstnagels. De garantie geldt alleen als de cliënt zich heeft gehouden aan de juiste verzorging van de nagels. Deze verzorgingsadviezen staan vermeld op de website.
De garantie vervalt wanneer:
·       De cliënt zich niet heeft gehouden aan de verzorgingsadviezen.
·       De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
·       De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
·       De cliënt andere producten dan de door La Dame Nails geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de nagels.
·       De cliënt medicijnen gebruikt die van invloed zijn op de kunstnagels of cliënt zwanger is.
·       De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste.

Er is geen garantie op Shellac/Gellak.
Aansprakelijkheid
Bij relevante wijzigingen (bijv. medicijngebruik, het beoefenen van een voor de nagels riskante sport of zwangerschap) zal de klant de salonhouder informeren, opdat La Dame Nails u kan adviseren over de verzorging van uw nagels en het gebruik van de producten.
Indien u de salon niet informeert is La Dame Nails is niet aansprakelijk voor schade aan de nagels of door de in de salon gebruikte materialen.
La Dame Nails is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf dagen na ontdekking gemeld worden aan La Dame Nails. La Dame Nails moet de klager binnen twee werkdagen beantwoorden. La Dame Nails geeft geen geld terug, maar er wordt gezocht naar een passende oplossing, het opnieuw aanbieden van de behandeling behoort tot de mogelijkheden.
Beschadiging & diefstal
La Dame Nails heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. La Dame Nails meldt diefstal altijd bij de politie.
Geheimhouding
La Dame Nails is verplicht tot geheimhouding van alle (vertrouwelijke) informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling.
Recht
Op elke overeenkomst tussen La Dame Nails en de cliënt is Nederlands recht van toepassing.